Information in English

Familjepeppen 2010-2013

Föräldrastöd i samverkan inom Umeåregionen 2010-2013

Umeåregionen var en av tio regioner i landet som tilldelades medel av Statens folkhälsoinstitut för sin föräldrastödssatsning Familjepeppen, som hade som huvudmål att bidra till att barn får trygga och goda uppväxtvillkor. Projektet pågick 2010–2013 och mer än hälften av projektmedlen gick till forskning på föräldrastöd. Du kan läsa mer om uppdraget från Statens folkhälsoinstitut här.

Inom ramen för projektet erbjöds ett brett urval av aktiviteter i form av föreläsningar och ett flertal olika generella föräldrastödsprogram runtom i Umeåregionen. Tanken har varit att utbudet av program och metoder ska passa så många föräldrar som möjligt.

Föräldrastödet erbjöds till alla föräldrar i regionen med barn under arton år. Vi tror nämligen att alla föräldrar har ett behov av mötesplatser för att få tillfälle att reflektera över sin föräldraroll och lära sig ett bra förhållningssätt för att kunna hantera framtida konflikter på bästa sätt.

Projektorganisation
Projektets övergripande organisation bestod av styrgrupp, forskargrupp, projektteam och Umeåregionens arbetsgrupp.

Styrgrupp
Styrgruppen ledde projektteamet och ansvarade för att projektet bedrevs i linje med projektansökan. Styrgruppen bestod av representanter från Västerbottens läns landsting, Umeåregionens kansli, kommundelarna i Umeå kommun, länsbildningsförbundet, socialtjänsten och skolkontoret i Umeå kommun, UmeBRÅ samt forskningschefen för UFFE som var adjungerad i styrgruppen.

Projektteam
Projektteamet bestod av projektsamordnaren Kerstin Grundberg, kommunikatören Anna-Lena Püschel och medarbetaren Sari Vihtari. Projektteamet hade ett övergripande operativt ansvar för projektets genomförande och arbetade för långsiktig utveckling av föräldrastöd inom de samverkande kommunerna. Projektteamet var informationsbärare mellan styrgrupp, forskargrupp, kommunerna och övriga projektaktörer.

Projektteamet hade två ansvarsområden. Det första var att ha ett övergripande samordningsansvar där uppgifter som marknadsföring, informationsspridning, samt att representera den operativa delen i forskargrupp, styrgrupp, arbetsgrupp ingick. Projektteamet har också samordnat och organiserat utbildningsinsatser, seminarier och konferenser. Projektteamets målsättning har hela tiden varit att föräldrastödet som bedrivits i projektform skulle implementeras i ordinarie verksamhet. Projektteamet ansvarade särskilt för att hitta strategier för att nå ut till högprioriterade grupper.

Det andra ansvarsområdet var ett samordningsansvar i kommunerna där projektteamet hade som uppgift att stötta kontaktpersonerna och organisera föräldrastödsinsatserna tillsammans med studieförbund, landsting och kommunföreträdare.

Forskargrupp
Forskargruppen bestod av fem forskarlag som företräddes av forskare från olika institutioner; socialt arbete, pedagogik, epidemiologi, Umeå kommuns fältforskningsenhet (UFFE) och Barn- och ungdomspsykiatri (BUP).

Umeåregionens arbetsgrupp
Kontaktpersonerna i kommunerna ingick i en arbetsgrupp inom Umeåregionen. Syftet med gruppen har varit att få till stånd långvarig samverkan och synergieffekter mellan kommunerna.

Kommunernas ansvar
Kommunerna har utsett varsin kontaktperson för projektet som har kommunicerat och samverkat med projektteamet. Kommunen har också samordnat det generella föräldrastödet enligt projektansökan. Föräldrastödet var tänkt att implementeras för att bli en ordinarie verksamhet inom kommunen. Kommunen har också erbjudit upplåtelse av lokaler för föräldrastödsverksamhet.

www.familjepeppen.se