Information in English

Aktivt Föräldraskap

För vem?
Aktivt Föräldraskap, Active Parenting, riktar sig till vårdnadshavare som vill skapa nära relationer utifrån ömsesidig respekt. Målet är ett barn som väljer att samarbeta, inte ett barn som ”lyder”, därför förekommer inga belönings- eller bestraffningssystem.

Syfte och förhållningssätt
Centrala teman i Aktivt Föräldraskap är fem utvecklingsområden; utvecklandet av individens självkänsla, självförtroende, samarbetsförmåga, mod och ansvar. Aktivt Föräldraskaps förhållningssätt lyfter samarbete och målet är ett barn som väljer att samarbeta, inte ett barn som ”lyder”.

Inom Aktivt Föräldraskap finns tre huvudkategorier av föräldrastilar; den auktoritära, den eftergivna och den auktoritativa. Den auktoritativa stilen kallas också den aktiva föräldrastilen och är den föräldrastil som Aktivt Föräldraskap förespråkar. Auktoritativa föräldrar använder sig av logiska konsekvenser och uppmuntran. Föräldrautbildningens centrala mål är att förstärka föräldrarnas ansvar.

Förhållningssättet inom Aktivt Föräldraskap handlar framför allt om att föräldrarna ska ta hänsyn till barnens behov och att bygga upp barnens inre kraft och karaktärsegenskaper samtidigt som föräldrarna visar respekt för sina egna behov. Syftet med Aktivt Föräldraskap är inte att korrigera barnens beteende utan att öka medvetenheten hos föräldrarna.

Hur går det till?
Aktivt Föräldraskap ger tre olika slags föräldrautbildningar:

  • Aktiva småbarnsföräldrar för föräldrar med barn i åldrarna 1–4 år
  • Aktivt Föräldraskap idag för föräldrar med barn i åldrarna 2–12 år
  • Aktivt Föräldraskap idag för tonårsföräldrar

Under utbildningstillfällena träffas föräldragrupperna med en utbildningsledare 6 gånger. När gruppen träffas visas videovinjetter som belyser olika vardagssituationer. Videovinjetterna syftar till att träna föräldrarna att tolka barnens behov och känslor. Genom rollövningar, diskussioner, gruppaktiviteter och hemuppgifter får föräldrarna lära sig att se föräldrarollen utifrån ett ledarperspektiv.

Kursledarna talar inte om vad som är rätt eller fel utan hjälper deltagarna att titta på konsekvenser av olika handlingsmönster. På kursen får föräldrarna också förståelse och kunskap om barns beteende. Vidare får de lära sig att undvika användning av belönings- och bestraffningssystem.

Teoretisk utgångspunkt
Active Parenting grundades av barn-och familjeterapeuten Michael H Popkin. Den teoretiska basen för programmet utgörs framförallt av teorier från demokratiskt och samarbetande ledarskap, humanism individualpsykologi. Programmet har stöd i forskning och metoderna är evidensbaserade.

Huvudman
Familjeakademin AB
www.activeparenting.se

Var?
Föräldragrupper i Aktivt Föräldraskap startas kontinuerligt i Umeåregionen. Se kalendern på startsidan för aktuella gruppstarter.

 

 

www.familjepeppen.se