Information in English

COPE

För vem?
COPE (The Community Parent Education Program) vänder sig till föräldrar som upplever att de har behov av att hantera typiska vardagsproblem och konfliktsituationer med sina barn. COPE utarbetades ursprungligen för föräldrar till barn med påtagliga problem med utagerande beteende men används idag för alla föräldrar och anses vara lämpligt att använda i förebyggande arbete.

Syfte och förhållningssätt
Syftet är att ge föräldrar verktyg att förstå och hantera sitt barns beteende och stärka dem i sitt föräldraskap samt att förbättra samspelet i familjen och att skapa stödjande nätverk. Programmet har en utpräglat pedagogisk inriktning. Målsättningen är också att stärka föräldrarna i sitt föräldraskap, förbättra samspelet i familjen och skapa stödjande nätverk.

Hur går det till?
COPE är ett manualbaserat föräldrautbildningsprogram. Programmet riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 3 -12 år som upplever behov av stöd i sitt föräldraskap. Programmet har även en tonårsversion. På kursen får föräldrarna lära sig olika strategier, bland annat om hur de medvetet kan uppmuntra och berömma barn för att bryta negativa cirklar i samspelet och för att barnen ska bli mer följsamma. Föräldrarna får arbeta med hur de kan fördela uppmärksamheten mellan syskon. Problemlösningsstrategier och belöningssystem ingår också.

En kurs i COPE omfattar ca 8 gruppträffar. När gruppen träffas visas videosekvenser där deltagarna får se en förälder som begår olika fel i bemötandet av sitt barn. Utifrån dessa scener får föräldrarna diskutera sig fram till ett lämpligare förhållningssätt. Hemläxor ingår också i kursen. Vid varje kurstillfälle följs det upp hur det har gått att praktisera hemläxan.

Teoretisk utgångspunkt
COPE-programmet har utarbetats av professor Charles Cunningham vid McMaster’s Children’s Hospital i Hamilton, Ontario. COPE- programmet baseras på inlärningspsykologi och social inlärningsteori men också på kognitiv attributionsteori, systemisk familjeteori och teorier om storgruppsprocesser.

Resultaten av de mätningar av COPE som gjorts är sammanfattningsvis positiva där föräldrarna upplever positiva förändringar i sitt barns beteende och inom familjen i stort. När det gäller effektutvärderingar är Socialstyrelsens hållning att effekten av föräldraträningsprogrammet COPE inte går att bedöma. Resultaten av effektutvärderingarna visade bland annat att de som gått föräldrautbildning i COPE hade bättre problemlösningsförmåga och minskad uppfostringsproblematik.

Huvudman
Svenska COPE-föreningen
www.svenskacope.se

www.familjepeppen.se