Information in English

Forskning 2010-2013

Forskningsrapport

Här finns forskargruppens rapport om Familjepeppen och föräldrastöd att ladda ned. Ladda ned rapporten >>

Kan man se effekter av föräldrastöd?
Det har internationell visat sig att föräldrastöd har en positiv effekt på föräldraskap och familjens mående. Man vet dock fortfarande väldigt lite om hur det ser ut i Sverige och vad som påverkas av föräldrautbildningar.

Föräldrarnas medverkan har varit viktig
En viktig del av Familjepeppen var forskning. Det har varit helt frivilligt att delta i forskningen och alla föräldrar som startat i en grupp blev vid första träffen tillfrågade om de ville delta. I projektöverenskommelsen mellan Umeåregionen och Folkhälsoinstitutet ingår nämligen en redovisning av resultaten av satsningen.

Forskargrupp med spetskompetens
Till projektet Familjepeppen har det varit kopplat en forskargrupp med många spetskompetenser. Gruppen har letts av professor Bruno Hägglöf, Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet, med barn- och ungdomspsykiatri som specialitet. Forskargruppen har representerat dessa områden:

 • Analys och utvärdering av folkhälsointerventioner
 • Hälsoekonomisk utvärdering av folkhälsoinsatser
 • Barnpsykiatri
 • Epidemiologisk bevakning av barn och ungas hälsa (folkhälsa)
 • Socialt arbete
 • Implementeringsproblematik (hur man minskar klyftan mellan vetande och görande)
 • Pedagogik
 • Fältforskning

Gruppen har haft fyra huvudsakliga uppgifter:

 1. Bistått med ett vetenskapligt forskningsunderlag som kan användas för att göra välgrundade prioriteringar mellan redan utvärderade/testade föräldrastödsprogram.
 2. Medverkat till en kvalitetsgranskning av de program och satsningar som inte är utvärderade/testade.
 3. Genomfört egna utvärderingar och forskningsstudier med utgångspunkt i de föräldrastödsinsatser som genomförts.
 4. Deltagit i spridning och kommunicering av utvärderings- och forskningsresultat.

 

www.familjepeppen.se