Information in English

Pedagogiska institutionen

Vid Pedagogiska institutionen pågår två delprojekt om föräldrastöd

Det ena delprojektet handlar om föräldrar som deltar i föräldrautbildning och det andra handlar om hur Konventionen om barnets rättigheter tas tillvara i föräldrastöd. Hur föräldrar gemensamt pratar om att vara förälder och diskuterar det som presenteras i olika föräldraprogram, liksom vad som egentligen händer under själva utbildningsprocessen, är väldigt lite utforskat.  Därför deltar en av forskarna, Ulrika Widding, i föräldrautbildning för att få veta mer om hur föräldrar tillsammans resonerar om föräldraskap och olika vardagliga familjesituationer. Inom detta delprojekt ingår också att samtala enskilt med föräldrar för att få veta vad de själva anser är en bra förälder och att få en mer sammansatt bild av deras vardagsliv och hur de hanterar ”livspusslet” i sitt lokala sammanhang. Hur föräldrar förstår sitt föräldraskap i relation till övriga aspekter i livet, som exempelvis arbete, fritid, släkt, vänner och den lokala kulturen, är också kunskap som till stor del saknas i tidigare forskning om föräldrastöd.

Det andra delprojektet tar sin utgångspunkt i att regeringen har bestämt att allt föräldrastöd som erbjuds föräldrar runt om i Sverige ska utgå från den värdegrund som finns i Konventionen om barnets rättigheter. Mot bakgrund av detta genomför Johanna Olsson en studie som handlar om att få ökade kunskaper om hur kursledare och föräldrastödsföreträdare tänker kring Konventionen om barnets rättigheter i relation till det föräldrastöd de arbetar med. Studien genomförs genom att olika ledare och föräldrastödsföreträdare intervjuas kring ämnet. Målet är att både hitta goda exempel, men även identifiera olika faktorer som kan behöva utvecklas för att det skall bli lättare att arbeta utifrån barnkonventionen i föräldrastöd.

Resultaten från delprojekten kommer att presenteras i forskningstidskrifter, via Folkhälsoinstitutets hemsida och skrifter samt via denna webbplats (www.familjepeppen.se).

Har du frågor kan du kontakta:
Johanna Olsson
Pedagogiska institutionen
Umeå universitet
090-786 7491
johanna.olsson@pedag.umu.se

Ulrika Widding
Pedagogiska institutionen
Umeå universitet
090-786 7817
ulrika.widding@pedag.umu.se

www.familjepeppen.se