Information in English

Småbarnsliv

För vem?
I Umeåregionen riktas Småbarnsliv till alla föräldrar med barn i åldern 1–3 år och som vill träffa andra föräldrar i grupp med barn i samma ålder.

Syfte och förhållningssätt
Programmet har en pedagogisk inriktning där föräldrars egna tankar, reflektioner och lösningar ges stort utrymme. Samtidigt är syftet:

 • att ge föräldrar verktyg att både förstå och hantera sitt barns beteende
 • att stärka föräldrar i sitt föräldraskap
 • att förbättra samspelet i familjen och
 • att skapa stödjande nätverk.

Småbarnsliv bygger på en detaljerad kursledarmanual och genomförs i storgrupp med mellan 15 och 30 föräldrar till barn i åldern ett till tre år. Programmet syftar till att utveckla förälderns förmåga att se barnets goda sidor, att konstruktivt hantera utmaningar och trots, dvs även förstå barnets behov och beteendets funktion, liksom att lösa problem.

Småbarnsliv försöker besvara olika frågor som:

 • Hur får jag en god relation till mitt barn?
 • Hur påverkar föräldrastilen mitt barn?
 • Vilken slags personlighet har mitt barn?
 • Hur kan man uppmuntra positivt beteende hos barn?
 • Hur kan man förebygga utmanande beteende och trots?

Hur går det till?
Småbarnsliv är ett manualbaserat föräldrautbildningsprogram som omfattar åtta kurstillfällen, ett i veckan, om två timmar vardera. Till föräldrakursen hör bland annat korta videovinjetter som illustrerar vanliga vardagsutmaningar i samspelet med barnen. Vinjetterna diskuteras i mindre grupper, varefter redovisning och slutdiskussion sker under ledning av de två kursledarna i den större gruppen.

Till sist planerar varje förälder en egen tillämpning, för att hemma pröva den strategi som belysts under kurstillfället. I likhet med COPE bygger kursinnehållet till stora delar på föräldrars egna tankar omkring föräldraskap liksom på deras egna idéer om bemötande och lösningar på utmaningar i vardagen.

Under de åtta kurstillfällena belyses bl a:

 • Hur man skapar ett bra förhållande mellan föräldrar och barn
 • Värdet av att använda en s.k. vägledande föräldrastil
 • Vikten av att ha rimliga förväntningar på småbarn utifrån deras sociala, kognitiva och motoriska mognad, liksom vikten av att även ta barnets perspektiv i situationer som blir utmanande för föräldern
 • Hur man förebygger utmanande beteenden, genom att:
  – Planera i förväg
  – Bekräfta och uppmuntra
  – Föregå med gott exempel
  – Låta barnet göra egna val
 • Hur man bemöter utmanande beteenden genom att lugnt och konsekvent sätta gränser liksom att leda barnet i en ny riktning

Teoretisk utgångspunkt
Småbarnsliv är en del i ”COPE-familjen”. Småbarnsliv har utarbetats av biträdande professor och psykolog Alison Niccols vid Infant-Parent Program på McMaster’s Children’s Hospital i Hamilton, Ontario, Kanada. Småbarnsliv grundar sig på teorier och forskning om barns tidiga utveckling, om utvecklingsvägar för utagerande stört beteende, om samspel mellan föräldrar och barn, om förändring av beteenden, liksom olika stilar i föräldraskapet respektive strategier för uppfostran.

Kursens upplägg och format bygger på forskning och erfarenheter om bland annat vuxnas inlärning och gruppsykologi. Själva kursinnehållet bygger på teorier och forskning om samspel mellan förälder och barn, om barns tidiga utveckling, om hur man ändrar beteende, och om olika föräldrastilar.

Huvudman
Peter Thunström Utbildning & Konsultation, mobil: 0708-156516, efter tillstånd av dr Niccols.

Var?
Föräldragrupper i Småbarnsliv startas kontinuerligt på flera orter i Umeåregionen. Se kalendern på startsidan för aktuella gruppstarter.

www.familjepeppen.se