Information in English

Vägledande samspel (ICDP)

För vem?
Vägledande samspel är ett hälsofrämjande basprogram anpassat för barn i alla åldrar. Programmet är först och främst utarbetat för sådana som har omsorg om barn, antingen de är föräldrar eller omsorgspersoner inom olika verksamheter. Programmet tillämpas inom exempelvis barnhälsovård, förskola, skola och socialtjänst.

Syfte och förhållningssätt
I Vägledande samspelsgrupper utgår man från föräldrarnas resurser. Hela programmet genomsyras av att öka föräldrarnas lyhördhet för barnen.  Åtta samspelsteman ingår i Vägledande samspel . Ämnena utgår från forskning om samspelets möjligheter och den känslomässiga kommunikationens betydelse för den sociala och kognitiva utvecklingen. Med hjälp av de åtta samspelsteman utvecklas de vuxnas lyhördhet och känslighet för barnens behov.

Inom Vägledande samspel beskrivs tre typer av dialoger som är avgörande för barnens emotionella och kognitiva utveckling. Dessa dialoger är: den emotionella, den stödjande och utvidgande och den reglerande. Vägledande samspel syftar till att förverkliga humanistiska strävanden såsom FN:s konvention om mänskliga rättigheter, då framförallt konventionen om barnets rättigheter.

Hur går det till?
Vägledande samspel är en kombinerad teoretisk och praktisk utbildning som kvalificerar deltagarna till att leda grupper av omsorgsgivare när programmet skall börja användas i praktiken. 

Under utbildningstillfällena visas filmsekvenser om samspelssituationer. Utifrån filmerna diskuterar föräldrarna sina egna erfarenheter av samspel med barn. Målet är att göra deltagarna medvetna om betydelsen av ett lyhört, stödjande och empatiskt förhållningssätt.

Teoretisk utgångspunkt
Programmet utarbetades i Norge av professor Karsten Hundeide och Henning Rye vid Oslos universitet. Den teoretiska basen för Vägledande samspel är utvecklingspsykologi och teorier om samspel och lärande. Det finns två kontrollerade utvärderingar gjorda i Norge. I dessa studier påvisades effekter på föräldrarnas känslighet för barnens signaler. Programmet finns i ett flertal länder och går generellt under beteckningen ICDP som är en förkortning av International Child Development Programme.

Huvudman
Stiftelsen ICDP Sweden www.icdp.se

www.familjepeppen.se